KRONİK BÖBREK HASTALARINDA PROGRESYON VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASIDescription:


Kronik böbrek hastalığı tespit edilen ve evresine göre sınıflandırılacak olan hastaların demografik özelikleri yanı sıra, komorbid durumları ile kardiyovasküler ve serbrovasküler hastalık öyküleri kayıt altına alınacaktır. Bu hastalar rutin takipte hastalar oldukları için 6 ayda bir kontrole geldiklerinde sistem ve hastalık sorgulaması yapılacaktır. Bu çalışmada Etiyolojisi ne olursa olsun takipte olan kronik böbrek hastalarının mevcut böbrek hastalığının zaman içerisindeki progresyonunun ne olduğu konusunda bilgi sahibi olunmaya çalışılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada hasta subgrupları GFR hesaplamasıyla oluşturulacaktır. GFR> 90 1. grup, GFR 60–89 arası 2. Grup, 30–59 arası 3.grup, 15–29 arası 4. Grup, <15 olanlar 5. Grup olarak 5 ayrı grupta incelenecektir. Her olgunun rutin fizik muayene ve rutin biyokimyasal tetkikleri yapılarak kayıt altına alınacaktır. Kronik böbrek hastalığı olduğu tespit edilen hastalar 6’şer aylık peryotlarda takibe çağrılarak mevcut tıbbi durum sorgulaması (mortalite, serebrovasküler ve kardiyovasküler olay geçirip geçirmediği) yapılacak ve klinik ve laboratuvar değerleri kayıt altına alınacaktır. Toplam takip süresi 24 ay olarak belirlenmiştir.Instructions:


Hasta  Alım kriterleri;

a-      Aydınlatılmış onam formunun imzalayan hastalar çalışmaya dahil edilir.

b-      18 yaş ve üstü hastalar çalışmaya dahil edilecetir.

c-       Kronik Böbrek Hastalığı evrelemesi  KDIGO kılavuzuna göre yapılacak ve Evre 1-5 (Diyaliz ve Transplantasyon olan hastalar hariç) hastalar çalışmaya dahil edilecektir.

 

Hasta Dışlama kriterleri:

a-      18 yaş altı hastalar

b-      Aydınlatılmış onam formunu imzalamayan hastalar

c-       Terminal dönem malignitesi olan hastalar

d-      Aktif enfeksiyonu olan hastalar

Takip dışı kalma kriterleri:

a-      Hastanın ölümü

b-      Hastada herhangi bir renal replasman tedavisine (Hemodiyaliz, Periton Diyalizi, Renal Transplantasyon) başlanılmış olması

c-       Hastaya ulaşılamama

d-      Hastanın kendi arzusuyla çalışmadan ayrılma isteği


Project Admins:

  • Kultigin Türkmen
  • Mahmut İlker Yılmaz


Project start - end date: 12/02/2014 - 12/02/2016